تحلیل پیج ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar
دسته بندی:
9,468,686
فالوور
115
فالووینگ
1,648
پست
2.71%
درصد مشارکت
بیوگرافی:ᴛʜᴇ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ᴘᴀɢᴇ ᴏғ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅʀᴇᴢᴀ ɢᴏʟᴢᴀʀ

مجموع لایکها: 136,666,760

مجموع کامنت ها: 3,320,799

میانگین لایک هر پست: 250,305

میانگین کامنت هر پست: 6,082

مجموع هشتگ ها با تکرار: 0

مجموع هشتگ ها بدون تکرار: 0

تعداد تگ ها روی پست ها: 10

تعداد تگ در اینستا: 828,141

کل زمان ویدیوها(دقیقه): 472

کل نمایش ویدیوها: 1,652,913

میانگین زمان هر ویدیو(دقیقه): 157

میانگین نمایش هر ویدیو: 550,971


تحلیل پیج اینستاگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar
بیشترین لایک: 708,249
تحلیل پیج اینستاگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar
کمترین لایک: 80,245
تحلیل پیج اینستاگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar
بیشترین کامنت:90,395
تحلیل پیج اینستاگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar
کمترین کامنت:0

نمای کلی نرخ مشارکت

نمای کلی از لایک ها و کامنت ها

نمودار پیشرفت